Az XLO Webáruház szolgáltatást és a www.xlo.hu weboldalt üzemeltető
 

TOMATO HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság
 
Adatkezelési Szabályzata

 
Alapadatok
 
Az adatkezelő megnevezése   
 
TOMATO HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság
 
Az adatkezelő székhelye
 
1126 Budapest, Orbánhegyi út 14.
 
Az adatkezelő cégjegyzékszáma
 
Cg.01-09-901407
 
Az adatkezelő céget nyilvántartó cégbíróság megnevezése
 
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 
Az adatkezelő adószáma
 
14382046-2-43
 
Az adatkezelő statisztikai számjele:
 
14382046-6810-113-01
 
Az adatkezelő elérhetősége     

 
Telefon: +36/1 800 0956           
E-mail: ugyfelszolgalat@xlo.hu
 

Az adatkezelés és az adatfeldolgozás helyszíne: 1108 Budapest, Kozma u. 2.
 
Az adatkezelő NAIH azonosítója: NAIH-86474/2015.

 
 
 
 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 
 1. A TOMATO HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) célja ezen adatvédelmi szabályozás létrehozásával, hogy biztosítsa a vásárlóinak és weboldala látogatóinak, hogy bármikor megismerhessék, hogy a Társaság mely adatkezelési célokból milyen személyes adatokat kezel, valamint biztosítsa az érintetteket a kezelt az adatok biztonságáról.
 
 1. A Társaság ezen Szabályzat, illetve az adatkezelési elvek kidolgozása során figyelemmel volt különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire.
 
 1. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5.§. (1) bekezdésében foglaltak alapján az érintett kifejezett, írásbeli és önkéntes hozzájárulása és adatszolgáltatása.
 
 1. A jelen Szabályzat kapcsán a Társaság és az érintett felhasználó kölcsönösen írásos formának fogadják el az egymásnak megadott elektronikus levélcímre (e-mail címre) küldött üzeneteket. A kézhez vétel időpontja az ellenkező bizonyításáig megegyezik az elküldés időpontjával.
 
 

II. FOGALOM-MEGHATÁROZÁSOK

 
 1. A jelen Szabályzatban foglalt fogalmakat az alábbiak szerint kell érteni, illetve értelmezni:
 
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
 
Felhasználó / megrendelő: A TOMATO Hungary Kft által nyújtott szolgáltatást igénybe vevő érintett;
 
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 
Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
  
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
 
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;
 
 

III. ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI ELVEK

 
 1. A TOMATO HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szerez meg és kezel.
 
 1. Személyes adatot a TOMATO HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának.
 
 1. Csak olyan személyes adat kezelésére kerül sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 
 1. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 
 1. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 
 1. A Társaság a megszerzett adatokat csak meghatározott és törvényes célra tárolja, és attól eltérő módon nem használja fel.
 
 1. A Társaság az általa kezelt adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
 
 

IV. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

 
 
 1. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre és az adatkezelés célja
 
 1. A felhasználó (érintett) által kötelezően megadandó adatok:
 
 1. Természetes személy regisztrációja / vásárlása esetén:
   
 1. Cégként regisztráló felhasználó / vásárló esetén:
   
 
Ezen adatok tekintetében az adatok kezelésének célja a felhasználó / vásárló személyének és a webshop szolgáltatás igénybe vételéhez való jogosultságának azonosítása, valamint a megrendelt szolgáltatások kiszállításának, számlázásának, értesítések kiküldésének lehetővé tétele, és a szolgáltatás ellenértékének érvényesíthetősége.
 
 1. A www.xlo.hu internetes portálon történt on-line regisztráció és barangolás során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok:
   
Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza.
 
Ezen adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál, ezen felhasználásból a felhasználók személyes adatai egyénileg semmilyen módon nem fejthetőek vissza. Az adatkezelő a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.
 
 1. A személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag a Társaság és az érintett felhasználó / vásárló között létrejött szerződés létre hozása, teljesítése, a szerződésből származó díjak számlázása és megfizetése, illetve a szerződésből eredő esetleges követelések érvényesítése céljából kezeli.
 
 
 1. Adatkezelés

 
 1. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
 
 1. Személyes adat harmadik személyek részére csak az érintett felhasználó előzetes és tájékozott, kifejezett hozzájárulása esetén kerülhet átadásra.
 
 1. A személyes adatok bármely más célra történő kezelésére (például a felhasználó részére címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása) a Társaság az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a felhasználó hozzájárulás alapján kezelhet.
 
 1. A TOMATO HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére a jogosult hozzájárulása nélkül nem szolgáltatja ki és nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha azt jogszabály lehetővé vagy kötelezővé teszi.
 
 1. A TOMATO HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság által kezelt személyes adatok tárolásának módja alkalmas arra, hogy az érintetteket csak az adattárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 
 1. A felhasználó által megadott személyes adatokat a Társaság a felhasználóval létre jött szolgáltatási szerződés mindkét fél általi hiánytalan teljesítéséig jogosult kezelni; ezt követően a foglaló adatait a Társaság köteles haladéktalanul törölni.
 
 1. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a felhasználót (érintettet) terheli. A TOMATO HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokkal történő megrendelést nem köteles elfogadni, továbbá kétség esetén a megadott adatok valódiságát jogosult ellenőrizni.
 
 
 1. TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

 
 1. Hangrögzítés
 
 1. A TOMATO HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság a www.xlo.hu web shopjával és szolgáltatásaival kapcsolatosan +36/1 800 0956 telefonszámon ügyfélszolgálatot üzemeltet.
 
 1. A beérkező hívások minden esetben egyedi azonosító számot kapnak, amelyről a beszélgetés megkezdése előtt a hívást kezdeményezője tájékoztatást kap. Ezen túlmenően minden hívás rögzítésre kerül, amelyet az adatkezelő a szerződés teljesítését, vagy a panasz kivizsgálását követő 15. napig, jogvita esetén annak jogerős lezárulását követő 15 napig köteles megőrizni. A TOMATO HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság kijelenti, hogy a hangfelvétel készítése minden esetben a hívást kezdeményező fél beleegyezésén alapul.
 
 1. Erre irányuló kérelem esetén, az adatkezelő köteles mérlegelés nélkül megküldeni a hangfelvételről készült teljes másolatot a hívást kezdeményező Felhasználó / Megrendelő részére, az általa megadott címre.
 
 1. Kifejezett hozzájárulás: A Felhasználó / Megrendelő hívást kezdeményező fél a TOMATO HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság által www.xlo.hu portálon keresztül nyújtott szolgáltatás igénybe vétele során telefonos ügyfélszolgálat keretében az ügyintézővel folytatott beszélgetéssel kapcsolatban kifejezetten elismeri, hogy a jelen Szabályzatot megismerte és elfogadta, és kijelenti, hogy a telefonbeszélgetés jelen Szabályzat és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti hangrögzítéséhez és annak tárolásához kifejezetten hozzájárul.
 
 1. HÍRLEVÉL / SMS-HÍRLEVÉL

 

 1. A TOMATO HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság az általa összeállított hírlevelet, illetve SMS-hírlevelet csak annak az érintettnek / felhasználónak a részére küldi meg elektronikus úton / SMS üzenetben, a megrendeléskor / regisztrációkor megadott e-mail címre vagy mobiltelefonszámra, aki ehhez előzetesen, a regisztráció során vagy ezt követően kifejezetten hozzájárult.
 
 1. A hírlevél és / vagy SMS hírlevél szolgáltatás megszüntetését a felhasználó (érintett) az ugyfelszolgalat@xlo.hu e-mail címre küldött kérelem útján bármikor jogosult kezdeményezni. A kérelemnek tartalmaznia kell a felhasználó nevét, és a regisztrációkor vagy megrendeléskor megadott azon e-mail címét és / vagy mobiltelefonszámát, amelyre a hírlevél és / vagy SMS-hírlevél szolgáltatást megszüntetni kéri.  A Társaság, mint adatkezelő a kérelem megérkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül a kérelemnek eleget tesz.
 
 
 1. TÁJÉKOZTATÁS SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL

 
 1. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
 
 1. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
 
 1. Az adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 
 1. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 
 1. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
 
 1. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértéke: 10 000 Ft.
 
 1. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.
  
 1. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a(z) ugyfelszolgalat@xlo.hu címre kell eljuttatni.
 
 1. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
 
 1. A személyes adatot törölni kell, ha
 
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett – az Info tv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte
 
 1. A fenti d) pontban meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.
 
 1. Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 
 1. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
 
 1. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
 
 1. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 
 1. Az érintettnek a fenti, Info tv. 14-18. §-ban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
 
 
 1. AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA
 
 1. A TOMATO HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság mint adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy – az érintettek / felhasználók /vásárlók előzetes értesítése és teljes körű tájékoztatása mellett – a jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A felhasználók a módosított Szabályzat hatályba lépésének időpontját követő első megrendeléssel elfogadják a módosított Szabályzat rendelkezéseit.
 
 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉS
 
 1. Az érintett az információs önrendelkezési joga megsértése esetén az alábbi jogérvényesítési eszközöket veheti igénybe: Az Infotv. 21. § (1) rendelkezései alapján az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
 
 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.
 
 1. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 
 1. Ha az érintett az adatkezelőnek a fentiek alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő az előző pont szerinti 15 napos határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
 
 1. Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
 
 
 1. Bírósághoz fordulás joga: Az Info tv. 22. § rendelkezései alapján az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a fentiekben meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 
 1. Kártérítés és sérelemdíj: Az Info tv. 23.§ rendelkezései alapján, ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 
 1. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata az Infotv. 31. § (1) bekezdésében meghatározott indokok valamelyikén alapuló bejelentés esetén az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított egy éven belül kezdeményezhető.
 
 1. Kifejezett hozzájárulás: A Felhasználó / Megrendelő a TOMATO HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság által a www.xlo.hu portálon keresztül nyújtott szolgáltatás első igénybe vételét megelőző regisztrációs, illetve a vásárlási eljárásban kifejezetten elismeri, hogy a jelen Szabályzatot megismerte és elfogadta, és kijelenti, hogy a regisztráció és megrendelés során megadott személyes adatainak jelen Szabályzat és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerinti kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.
 
 
Tisztelt (leendő) Ügyfelünk!
 
A jelen Szabályzattal, illetve a www.xlo.hu portállal kapcsolatos, adatvédelmet érintő esetleges kérdéseit, észrevételeit várjuk az ugyfelszolgalat@xlo.hu e-mail címre!
 
Üdvözlettel:      Lencsés Tamás ügyvezető igazgató
TOMATO HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság